เงื่อนไขการใช้งานเว็บ เบอร์ทอง.com

www.เบอร์ทอง.com ประกอบด้วย

1. เว็บเบอร์ทอง ผู้ให้บริการและเป็นสื่อกลางของ ผู้ซื้อ - ผู้ขาย

 

2. ผู้ขาย ร้านเบอร์ทอง และร้านเบอร์ทองวีไอพี

- เป็นผู้เปิดหน้ากระดานเพื่อการร่วมสนุก โดยทางแต่ละร้านจะรับผิดชอบ ของรางวัล และค่าใช้จ่าย ด้วยตนเอง

- กำหนดรางวัล และราคาเบอร์แต่ละหน้ากระดาน

- เป็นผู้รับเงิน เติมเครดิตให้กับลูกค้าตนเอง

 

3. ผู้ซื้อ เป็นสมาชิกของร้านเบอร์ทองของร้านใดร้านหนึ่ง

- เป็นผู้ซื้อ หรือสมาชิกของร้านเบอร์ทองร้านใดร้านหนึ่ง หรือหลายๆ ร้าน

- เป็นผู้ชำระเงิน และร่วมสนุกกับ ร้านนั้นๆ โดยตรง และเป็นลูกค้าของร้านทอง นั้นๆ โดยตรง

 

 

 

 
Copyright (c) 2017 . เบอร์ทอง.com . All rights reserved.